Vad vi gör

Dricksvatten
Brunnsborrning i Tchad
Sedan starten 2009 bedriver WASSUP ett löpande och aktivt arbete med brunnsborrning för att säkra tillgången till rent dricksvatten i centralafrikanska Tchad. Under årens lopp har vi färdigställt ett flertal brunnar, och arbetet med borrning av nya och underhåll av befintliga brunnar fortlöper. En enda brunn kan ge hundratals människor en säker tillgång till rent dricksvatten, varpå nyttan per investerad krona i våra projekt bedöms vara mycket hög med över 25 000 användare.

Vid borrning av nya brunnar har WASSUP tidigare finansierat installationer av den vanligast förekommande pumpen globalt, India Mark II. Detta är en effektiv, handdriven pump som fungerar bäst på djup ned till 50 meter. Dessvärre är underhållet som är kopplat till modellen förhållandevis intensivt, bland annat med omfattande rostproblematik som uppenbarar sig fort. WASSUP tittar därför på alternativa modeller av och andra metoder i göra vatten tillgängligt på ett kostnadseffektivt sätt. Häri ingår även effektiv provtagning av vattnets kvalité med pågående tester av provtagningskit i fält.

Hjälporganisationen PMU Vinden Second Hand och WASSUP bedriver ett nära samarbete med projekt som fortsätter även i 2021. WASSUP betalade i mars 2018 ut ett stöd om SEK 50 000 till PMU Vinden för att initiera arbete med byte från dieselaggregat till solceller för drift av befintliga brunnar och pumpar i Tchad. I april 2020 utökade WASSUP stödet med SEK 70 000 för underhåll. 

Hösten 2020 gick samarbetet mellan WASSUP och PMU Vinden Second Hand in i en ny fas! I Afrika uppskattas 60-70% av befintliga brunnspumpar vara ur funktion. Med ett tjugotal borrade brunnar i Tchad och löpande planering av fler växer kostnaderna för underhållet. Därför har vi anställt en brunnstekniker som tar sig runt i det enorma landet för att reparera våra brunnar med lokala resurser!

Senapsfröet
I augusti 2019 delade WASSUP ut stöd om SEK 80 000 till föreningen Senapsfröet för underhåll av befintliga vattenledningar och vattenreservoarer i byn Bulembu i eSwatini. Underhållet sker löpande där WASSUP tidigare bistått i underhållet av samma system.

 
Flickors Utbildning i Kamerun 
WASSUP har delat ut SEK 70 000 till
Flickors Utbildning i Kamerun för att stödja brunnsborrning i byn Bandja. Pengarna ska gå till borrning av en brunn inklusive tillkommande material såsom pump och ledningar. Föreningen arbetar med utbildningsverksamhet med fokus på flickor, kvinnor och unga mödrar med barn på Kameruns landsbygd, och brunnen skulle innebära att en hel by i Bandjas administrativa område kan få en hållbar tillgång till rent dricksvatten. WASSUP följer för närvarande upp projektet och vilket utfall bidraget har lett till.

WaterAid
WASSUP betalade i april 2020 ut SEK 100 000 till WaterAid och deras verksamhet. WASSUP har tidigare stöttat WaterAid med mindre summor vilka nu utökas i rådande coronakris.

Yennenga Progress
Under hösten 2020 beviljade WASSUP stöd om SEK 80 000 till Yennenga Progress för att borra efter vatten i byn Monomtenga i Burkina Faso. Utbetalningen är resultatet diskussioner där bägge parter ser flera, positiva synergier och god riskspridning. Brunnen ska förse en lokal förskola med rent dricksvatten men ska även komma hela byn till gagn. Det är en utmaning att hitta vatten som inte är förorenat, och sedermera tjänligt dricksvatten, i området. WASSUP har därför öronmärkt stödet till ett antal provborrningar och är de negativa kommer stödet istället att riktas om till sanitetsprojekt och byggandet av ekologiska latriner. 

Grundvatten
För närvarande har WASSUP inga projekt som direkt förbättrar grundvattensituationen i utsatta områden. Känner du till intressanta projekt, söker finansiering för egna projekt eller om du bara har några enkla idéer - tveka inte på att höra av dig här!
 
Sanitetsanläggningar
För närvarande har WASSUP inga projekt som berör sanitetsanläggningar. Känner du till intressanta projekt, söker finansiering för egna projekt eller om du bara har några enkla idéer - tveka inte på att höra av dig här!