Projekt och ansökan

Dricksvatten
Brunnsborrning i Tchad
Sedan starten 2009 bedriver WASSUP ett löpande, aktivt arbete med brunnsborrning för att säkra tillgången till rent dricksvatten i centralafrikanska Tchad. Under årens lopp har färdigställandet av ett flertal brunnar blivit realitet, och arbetet med borrning av nya brunnar och underhåll av befintliga brunnar fortlöper. En enda brunn kan ge hundratals människor en säker tillgång till rent dricksvatten, varpå nyttan per investerad krona i projekten bedöms vara mycket hög med över 25 000 användare till dags dato.

Vid borrning av nya brunnar har WASSUP tidigare finansierat installationer av den vanligast förekommande pumpen globalt, India Mark II. Detta är en effektiv, handdriven pump som fungerar bäst på djup ned till 50 meter. Dessvärre är underhållet som är kopplat till modellen förhållandevis intensivt, bland annat med omfattande rostproblematik som uppenbarar sig fort. WASSUP tittar därför på alternativa modeller och andra metoder i göra vatten tillgängligt på ett kostnadseffektivt sätt. Häri ingår även effektiv provtagning av vattnets kvalité, och just nu undersöks möjligheten att köpa in provtagningskit att använda i fält.

Hjälporganisationen PMU Vinden Second Hand och WASSUP bedriver ett nära samarbete med projekt som fortsätter även i 2018. WASSUP betalade i mars 2018 ut ett stöd om ytterligare SEK 50 000 till PMU Vinden för att initiera arbete med byte från dieselaggregat till solceller för drift av befintliga brunnar och pumpar i Tchad.

S:t Christine Education Center
WASSUP bidrar sedan 2014 ekonomiskt till föreningen Kisumu för att upprätthålla en fungerande vattenförsörjning till S:t Christine Education Center i Kenya. Biståndet har hittills resulterat i möjliggörandet av uppumpning och uppvärmning av vatten och för närvarande pågår samtal om huruvida WASSUP ska vara med och finansiera faciliteter som tillåter så kallad regnåtervinning. Totalt uppgår det utdelade stödet till SEK 20 000.

Flickors Utbildning i Kamerun 
WASSUP har delat ut SEK 70 000 till Flickors Utbildning i Kamerun för att stödja brunnsborrning i byn Bandja. Pengarna ska gå till borrning av en brunn inklusive tillkommande material såsom pump och ledningar. Föreningen arbetar med utbildningsverksamhet med fokus på flickor, kvinnor och unga mödrar med barn på Kameruns landsbygd, och brunnen skulle innebära att en hel by i Bandjas administrativa område kan få en hållbar tillgång till rent dricksvatten. WASSUP följer för närvarande upp projektet och vilket utfall bidraget har lett till.

Grundvatten
För närvarande har WASSUP inga projekt som direkt förbättrar grundvattensituationen i utsatta områden. Känner du till intressanta projekt, söker finansiering för egna projekt eller om du bara har några enkla idéer - tveka inte på att höra av dig här!
 
Sanitetsanläggningar
Primär- och sjukhusvård
WASSUP har tidigare bidragit ekonomiskt till Läkare utan gränsers verksamheter för primär- och sjukhusvård i Mweso, Kongo-Kinshasa. Som en del av detta omfattande projekt ingår undervisning av lokalbefolkningen i sjukdomsförebyggande syften. Häri ingår moment som betydelsen av god hygien och förbättrade sanitetsförhållanden. 

Information till och bättre kunskap om sanitetsfrågor hos lokalbefolkningen försvagar privata och enskilda vinstintressen i regionen samtidigt som epidemier effektivt kan motverkas. I slutändan kan detta resultera i en ökad livskvalité för människor i utsatta områden.

Flyktingsituationen i Syrien
En dialog har startats med UNHCR om hur WASSUP kan bistå ekonomiskt till projekt som kan förbättra sanitetsanläggningar och dricksvattenförsörjning i exempelvis flyktingförläggningar.

WaterAid
WASSUP har delat ut ett stöd om SEK 50 000 till WaterAid. Med bidraget öppnas möjligheten för WASSUP att bli vänföretag till WaterAid. Exempelvis så kan bidraget räcka för att ge fem skolor (med ca 250 elever vardera) separata toaletter för flickor och pojkar. Förekomsten av och byggandet av flera toaletter minskar riskerna för smittspridning samtidigt som könsseparerade toaletter bidrar till att öka tryggheten för flickor på skolan. Vi ser fram emot uppföljningen!

I oktober 2017 delade WASSUP ut ytterligare stöd om SEK 50 000 till WaterAid och kampen i att säkra tillgång till rent vatten och adekvat sanitet för folkgruppen rohingya, på flykt från Myanmar/Burma.

Toaletter till barnhem i Goma
Tillsammans med Hope in Action Sweden tittar WASSUP på möjligheten att bidra till byggandet av erforderliga toaletter till ett barnhem i Goma, Kongo. Ansökan har inkommit till WASSUP som tar upp frågan på nästkommande styrelsemöte.

Ansökan
Fyll i ansökan här och skicka hit.