Vad vi gör

WASSUP verkar med syfte att för insamlade pengar kunna stödja utomstående projekt som ger konkreta resultat i form av rent dricksvatten, en förbättrad grundvattensituation och funktionella sanitetsanläggningarWASSUP har just nu inga projekt som direkt förbättrar grundvattensituationen eller ökar tillgängligheten till funktionella sanitetsanläggningar i utsatta områden. Däremot bedriver vi projekt för att öka tillgången till rent dricksvatten vilka du kan läsa mer om nedan. 

Känner du till intressanta projekt, söker finansiering för egna projekt eller om du bara har några enkla idéer - tveka inte på att höra av dig här.

Brunnar i Tchad

WASSUP borrar brunnar för att säkra tillgången till rent dricksvatten i centralafrikanska Tchad. Här har föreningen finansierat ett tjugotal brunnar, och tillsammans med hjälporganisationen PMU Vinden Second Hand arbetar vi aktivt med att hitta nya projekt och för att underhålla de brunnar som vi har varit med och tagit initiativ till att borra. En enda brunn kan ge hundratals människor en säker tillgång till rent dricksvatten, och nyttan per investerad krona i våra projekt bedöms vara mycket hög med över 25 000 användare.

Vid borrning av nya brunnar finansierar WASSUP installationer av den vanligast förekommande pumpen globalt, India Mark II. Detta är en effektiv, handdriven pump som fungerar bäst på djup ned till 50 meter. Dessvärre är underhållet kopplat till modellen förhållandevis intensivt med till exempel rostproblematik som uppenbarar sig fort. WASSUP tittar därför också på alternativa modeller och andra metoder för att tillgängliggöra dricksvatten. Häri ingår även effektiv provtagning av vattnets kvalité med pågående tester av provtagningskit i fält.

PMU Vinden och WASSUP har samarbetat sedan föreningens tillblivelse i 2009. I mars 2018 betalade vi ut ett stöd om SEK 50 000 till PMU Vinden för att initiera byten från dieselaggregat till solceller för drift av våra anläggningar i Tchad. I april 2020 utökades stödet med SEK 70 000 för underhåll och reparationer.
I Afrika uppskattas 60-70% av befintliga brunnspumpar vara ur funktion och vi kostnaden för underhållskostnader öka. Hösten 2020 kunde vi anställa en ambulerande brunnstekniker som åker ut till våra brunnar på löpande kontroll, underhåll och reparation.

Vattentorn i Burkina Faso
Hösten 2020 beviljade WASSUP stöd om SEK 80 000 till Yennenga Progress för att borra efter vatten i Monomtenga, Burkina Faso. Stödet finansierade en solcellsdriven vattenpump och ett vattentorn. Anläggningen kompletterar ett annat befintligt vattentorn och ger Monomtenga en säkrare tillgång till dricksvatten. Anläggningen försörjer även en förskola och en förlossningsklinik och har ca 1 000 användare.

WaterAid
WASSUP har tidigare stöttat WaterAid i mindre omfattning och under coronaåren utökades stödet. I april 2020 betalade vi SEK 100 000 till WaterAid och deras verksamhet.

Senapsfröet
I augusti 2019 delade WASSUP ut stöd om SEK 80 000 till föreningen Senapsfröet för underhåll av befintliga vattenledningar och vattenreservoarer i byn Bulembu i eSwatini. WASSUP har tidigare bistått i underhållet av samma system.
 
Flickors Utbildning i Kamerun
WASSUP har delat ut SEK 70 000 till
Flickors Utbildning i Kamerun för att stödja brunnsborrning i byn Bandja. Pengarna ska gå till borrning av en brunn inklusive tillkommande material såsom pump och ledningar. Föreningen arbetar med utbildningsverksamhet med fokus på flickor, kvinnor och unga mödrar med barn på Kameruns landsbygd, och brunnen skulle innebära att en hel by i Bandjas administrativa område kan få en hållbar tillgång till rent dricksvatten. WASSUP följer för närvarande upp projektet och vilket utfall bidraget har lett till.