Stadgar

§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är Water and Sanitation Support (WASSUP).

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen är en fristående ideell förening bildat av anställda på Tyréns AB. Föreningen har till ändamål att verka för att alla människor skall ha rent dricksvatten, ekologiska metoder för att förbättra grundvattensituationen och funktionella ekologiska sanitetsanläggningar.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att bidra med ekonomiskt stöd till utomstående projekt som ger konkreta resultat i form av rent dricksvatten, förbättrad grundvattensituation och/eller funktionella ekologiska sanitetsanläggningar för människor i behov av detta. Projekten skall uppfylla föreningens urvalskriterier.

§ 3 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som arbetar eller som har arbetat inom Tyréns AB. Andra som har intresse för föreningens verksamhet kan vara stödjande medlemmar utan rösträtt.

Medlem i föreningen blir den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

§ 4 Föreningens organisation
Föreningen är demokratisk och är uppbyggd med följande tre organ:
 • Föreningsstämman, som är det beslutande organet.
 • Styrelsen, som är det verkställande organet.
 • Revisorerna, som är det kontrollerande organet.

§ 5 Föreningsstämman
Föreningsstämman, som är högsta beslutande organ i alla föreningens angelägenheter, består av föreningens medlemmar med rösträtt. Varje medlem med rösträtt har en röst.

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar i förväg. Den ordinarie föreningsstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar som infunnit sig samt med de röster som företräds genom godkänt ombud. Godkänt ombud är medlem med rösträtt som kan uppvisa underskriven röstöverlåtelse från den medlem de företräder. Beslut på föreningsstämman sker genom öppen omröstning med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet.
 3. Frågan om årsmötet stadgeenligt utlysts.
 4. Godkännande av föredragningslistan.
 5. Föredragning av årsberättelse, inkl. ekonomisk redovisning, av styrelsen.
 6. Föredragning av revisorernas berättelse.
 7. Fastställande av medlemsavgiften.
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Beslut om antalet styrelseledamöter.
 10. Val av styrelseledamöter.
 11. Val av suppleanter.
 12. Val av två revisorer och två suppleanter för dessa.
 13. Behandling av till föreningsstämman inkomna motioner.
 14. Övriga av föreningens styrelse förelagda ärenden.
 15. Övriga frågor.

§ 6 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske tidigast 14 dagar innan mötet och på extra föreningsstämma får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

Extra föreningsstämma skall också hållas när minst 10 av föreningens röstberättigade medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. Styrelsen är skyldig att senast inom en månad kalla till extra föreningsstämma och på denna stämma får endast de ärenden som angivits i begäran behandlas.

I övrigt gäller röstning och beslut enligt stadgarna i § 5.

§ 7 Styrelsen
Styrelsen består av minst tre och högst åtta ordinarie ledamöter samt minst en suppleant. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare, kassör samt övriga erforderliga funktioner och kan också inom sig utse verkställande grupper. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa föreningsstämma. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller på begäran av minst två styrelseledamöter. Styrelsen är beslutför om minst tre av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden. Vid styrelsens sammanträde skall protokoll föras. Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller ledamot som därtill utses.

Styrelsens ledamöter får inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer och dess suppleanter.

§ 8 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på föreningsstämman utsedda revisorer. Revisorerna skall till den ordinarie föreningsstämman avge skriftlig berättelse över den ekonomiska ställningen samt av- eller tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning.

§ 9 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Föreningens tillgångar skall disponeras på ett bankkonto och av styrelsen utsedd kassör har ensam dispositionsrätt över detta konto. Kassören är skyldig att redovisa kontoutdrag på begäran av ledamot från styrelsen samt sammanställa räkenskaperna inför årsredovisningen. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer innan februari månads utgång.

§ 10 Medlemsavgifter och övriga inkomster
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av föreningsstämman. Den uttages genom löneavdrag efter överenskommelse i varje särskilt fall eller genom annat bidrag till föreningen.

Medlemsavgifter och övriga inkomster skall oavkortat gå till projekt som föreningsstämman beslutat stödja. Undantaget är omkostnader för att driva föreningens verksamhet, t.ex. avgifter för bankkonto och bankgiro, avgifter för serverutrymme för hemsidan och kostnader för brevutskick och liknande. Föreningens inkomster får således inte användas för att bekosta nedlagd tid av föreningens medlemmar, kostnader i samband med sammanträden, framtagande av informationsmaterial, informationsträffar, studieresor eller liknande.

Alla insamlade medel skall placeras på separat konto. Utbetalning av insamlade medel kan endast ske till projekt beslutade och protokollförda av styrelsen.

§ 11 Föreningens säte
Föreningen har sitt huvudsäte på Tyréns kontor i Göteborg.

Kontaktombud för föreningen bör finnas på varje övrigt Tyréns-kontor med medlemmar i föreningen. Kan inte medlemmarna på respektive kontor själva utse sitt ombud skall styrelsen försöka finna lämpligt kontaktombud.

Minst en gång om året skall ett forum för utbyte av information mellan styrelse och kontaktombud äga rum, t.ex. genom telefonkonferens.

§ 12 Regler för ändring av stadgarna
Förslag till ändring av föreningens stadgar kan behandlas vid föreningsstämma som utlysts i stadgeenlig ordning. Förslag till ändring skall inlämnas skriftligt. Styrelsen skall sedan med eget yttrande framlägga ärendet vid föreningsstämma samt uppta det i kallelsen till föreningsstämma.
För giltigt beslut rörande ändring av stadgar erfordras en 2/3 majoritet.

§ 13 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 14 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet.

§ 15 Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen kan ske efter beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor med minst 2/3 majoritet. Förslag om upplösning skall vara väckt senast tre veckor före föreningsstämma. Vid upplösning av föreningen skall ovillkorligen eventuella tillgångar disponeras för vatten- och/eller sanitetsprojekt i enlighet med föreningens ändamål beskrivna i § 2.

Dessa stadgar antogs vid extra föreningsstämma den 15 september 2009.