lördag 21 april 2018

Årsmötet

som WASSUP höll den 20:e mars utföll som planerat! Föreningen kan konstatera ett positivt bokslut för 2017, vilket betyder att våra medlemsavgifter var större än våra utgifter. Det innebär dock inte att vi ligger på latsidan, utan styrelsen arbetar för att just dina pengar öronmärkt ska gå till de ändamål som slås fast i stadgarna – nämligen till rent dricksvatten, en förbättrad grundvattensituation och funktionella sanitetsanläggningar. Protokoll återfinns här.

En punkt på årsmötets dagordning var frågan om huruvida föreningens urvalskriterier för nya projekt bör ingå i stadgarna. Årsmötet röstade enhälligt nej i frågan med motiveringen att styrelsen gärna ser en fortsatt flexibel urvalsprocess när projekt väljs ut. Med föreliggande beslut om att inte föra in urvalskriterierna till stadgarna kan vi fortsatt anpassa dem till rådande världsläge, vilket som bekant kan förändras väldigt snabbt. Istället har vi valt att revidera urvalskriterierna för att bättre passa dagens behov, till skillnad från behov daterade 2009 då de först skrevs. I praktiken innebär det bättre möjligheter för styrelsen att följa upp genomförda projekt.
 
En resumé över genomförda och kommande projekt presenterades på årsmötet. Till det senare kan vi nämna bland annat uppföljning av brunnsborrning i Bandja, Tchad, köp av testkit för provtagning av vatten i våra befintliga anläggningar samt byggandet av nya toaletter till ett barnhem i Goma, Kongo. Titta här för mer information om genomförda och planerade projekt.

2018 års styrelse hittar du här.

onsdag 7 mars 2018

Utökat stöd till Tchad

Sedan länge har WASSUP bedrivit ett nära samarbete med PMU Vinden Second Hand för att borra och underhålla brunnar för dricksvatten och bevattning i centralafrikanska Tchad. I julas träffade representanter från WASSUP och PMU Vinden vår kontaktperson i Afrika över en lunch i Göteborg för att diskutera löpande och kommande projekt.

Somliga pumpar i Tchad drivs med dieselaggregat, vilket är problematiskt ur flera aspekter. WASSUP tittar på möjliga lösningar att byta drivmedel från diesel till solenergi, och till detta uppdrag tilldelar WASSUP vår kontaktperson SEK 50 000. Stödet omfattar inte bara bytet av dieseldrivna pumpar till soldrivna diton, utan är också tänkt att användas till drift och underhåll av desamma. Det utdelade stödet innebär att WASSUP finansierar hälften av projektets omkostnader.

Vid färdigställda brunnar och pumpar erfar WASSUP en mycket hög besöksfrekvens, och ett högt slitage. Många har även en lång väg att ta sig för att nå det vatten som vi tillgängliggör, varpå vi tittar på möjligheterna att anlägga toaletter i anslutning till WASSUP-initierade brunnar. Information till och bättre kunskap om sanitetsfrågor hos lokalbefolkningen försvagar privata och enskilda vinstintressen i regionen samtidigt som epidemier effektivt kan motverkas, och om WASSUP får möjlighet att bygga erforderliga sanitetsanläggningar vid vattenkällorna, så ökar även möjligheterna till att hålla dricksvattnet oförorenat. För närvarande tittar föreningen på hur ett sådant stöd kan betalas ut och genomföras i praktiken.

lördag 10 februari 2018

WASSUP söker ekonomiskt stöd!


Sedan starten 2009 har vi hunnit med mycket, och efter knappt tio års aktiv verksamhet finner styrelsen ett behov av att följa upp genomförda projekt. Till detta söker WASSUP ekonomiskt stöd! 

Du kanske tänker att föreningen borde kunna finansiera en egen resa som ändå ryms inom den ordinarie verksamheten, men vi i styrelsen tycker fortfarande att dina pengar oavkortat ska gå direkt till konkreta åtgärder i projekten. Här inkluderas borrandet av nya brunnar, samt drift och underhåll av de befintliga brunnar och pumpar som föreningen har initierat, bland annat.

WASSUP identifierar ett behov av att låta åtminstone en av oss åka ned till Tchad för att koordinatsätta våra brunnar och utvärdera skicket på installerade anläggningar. Trots att vi har goda kommunikationer med våra kontaktpersoner i regionen, ser vi ett stort mervärde i att själva ha iakttagit status ute i fält. Våra iakttagelser hoppas vi kunna ligga till grund för ett effektiviserat och förbättrat arbete i projekten.

Om du vill donera till ett sådant syfte, eller om du har idéer och uppslag på var WASSUP skulle kunna vända sig i en sån här fråga - tveka inte att kontakta styrelsen här!

lördag 3 februari 2018

Provtagning av vatten i fält

Den historiska utvecklingen i Tchad är postkolonial, blodig och ligger färskt i mannaminne. Den har direkt resulterat i en till dags dato ihållande, politisk oro och bristande infrastruktur, vilket sedermera har orsakat en haltande samhällsutveckling trots stora oljefyndigheter och kortare perioder av politisk stabilitet. Konsekvenser av detta erfar WASSUP även i anläggandet av brunnar och byggnationen av sanitetsanläggningar, då en välfungerande infrastruktur är av yttersta vikt för att våra projekt ska nå lyckade resultat. 

Somliga av de WASSUP-initierade brunnarnas användare behöver gå mycket långt för att få det vatten de behöver. Då är det också nödvändigt att vattnet de pumpar ur marken håller en erforderlig kvalitet. I det löpande arbetet med drift och underhåll av det nätverk av brunnar som WASSUP har varit med och byggt upp, ingår det att pröva vattnet i laboratorium. Vatten är dock en färskvara, och dessvärre händer det att den undermåliga infrastrukturen bidrar till att våra vattenprover som tas i fält hinner bli dåliga innan de når laboratoriet. Således tittar WASSUP nu på vilka möjligheter som finns för att genomföra vattenprover direkt i fält, via så kallade provtagningskit.

WASSUP undersöker för närvarande hur ett stöd för en sådan verksamhet kan se ut i praktiken.

onsdag 13 december 2017

Julklappar 2017

WASSUP arbetar löpande med att ge stöd åt operationer som ovan - brunnsborrning i Tchad. 
Din julklapp bidrar till att vårt arbete kan fortsätta.

Julen närmar sig med stormsteg och det gillar vi på WASSUP. Som vanligt är det dags för ytterligare en julklappskampanj - vår utökade möjlighet att bidra till att nödställda får en säkrare tillgång till rent vatten och erforderliga sanitetsanläggningar. En julklapp kostar SEK 300 och är en skön kontrast till den rent materiella julklappen. 

Läs mer under fliken Julklapp 2017!

fredag 13 oktober 2017

WASSUP ger ytterligare stöd till WaterAid


400 000 människor från folkgruppen rohingya är just nu på flykt från Myanmar/Burma till flyktingläger i södra Bangladesh. Situationen i lägren är akut och bristen på rent vatten och toaletter riskerar att ytterligare förvärra situationen. 

Styrelsen i WASSUP har beslutat att stödja WaterAid i deras uppdrag att i flyktinglägren bygga toaletter, vattenstationer och duschar. I detta ingår även hygienpaket till kvinnor och flickor, och ett flertal för kvinnor och flickor säkra duschar! Stödet uppgår till SEK 50 000.

För ett år sedan stöttade WASSUP WaterAid med samma summa, fast då i ett projekt som skulle kunna ge fem skolor med drygt 1 200 elever separata toaletter för flickor och pojkar. Förekomsten av, och byggandet av, flera toaletter minskar risken för smittspridning samtidigt som könsseparerade toaletter bidrar till att öka den generella tryggheten för flickor. Vi hoppas på liknande, positiva synergier i vårt aktuella stöd till WaterAid!

torsdag 24 augusti 2017

Uppkoket

Våra medlemmar kanske undrar varför det har varit så tyst från WASSUPs styrelse sedan årsmötet. Har vattnet kallnat? Tvärtom. Det stora stöd som utbetalades till Vinden Second Hand kring årsskiftet sammanslaget med det löpande underhållsbehov som finns i WASSUPs biståndsarbete - och dessutom semestertiderna som precis har blivit passé - har inneburit att vi har legat och puttrat de senaste månaderna. 

Snart kokar det däremot upp! Årsmötet innebär en del förändringar i föreningens organisation och det aktiva arbetet som genomförs sker främst på vårt engagemangs administrativa sida. Förutom sökandet av nya medlemmar letar vi fortfarande efter intressanta projekt att stödja, gärna sådana som behandlar eller åtminstone tangerar förbättrandet av grundvattensituationen för människor i utsatta lägen.

Har du tips på projekt eller är intresserad av att stödja oss med donationer så kan du gå in här och berätta friskt! Vi tar tacksamt emot och följer upp de inspel som kommer till våra bord.